1. CV-004 – Muscoasa

RePeat RePeat
1. CV-004 – Muscoasa

Localizare: Turbărie situată în nordul județului Covasna, aproape de granița cu județul Harghita, pe UAT-ul comunei Estelnic. Turbăria Muscoasa este situată la o altitudine de 961 m., având coordonatele GPS  Latitudine (N):  46° 9'37.64", Longitudine (E): 26°12'25.37", și o suprafață de 6.01 ha. Aria respectivă este suprapusă cu terenul cu nr. cadastra 24561 în proprietatea comunei Estelnic. Face parte integrantă din situl de interes comunitar Natura 2000 Tinovul Apa Lină – Honcsok ROSCI0241 și din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0169.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal este 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie, lângă care sunt și alte habitate importante respectiv protejate la nivel european: 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), și 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin. Starea de conservare a habitatului 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie este nefavorabilă cu o degradare medie dar continuu, și necesită intervenții de reabilitare. Habitatele de 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), și 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin sunt situate pe lângă cursul pârâului Apa-Lină, (care delimita aria respectivă dinspre Est). Aceste habitate se extind pe o suprafață relativ mică și starea lor de conservare sunt favorabile drept pentru care nu necesită reabilitare.   

Presiunile și amenințările identificate: Pe timpul inspecțiilor de teren au fost identificate presiunile actuale, dar și de cele care vor amenința habitatele în viitor. Lângă cele identificate în schemele de restaurare din programul PeatRO am mai identificat și alte factori perturbatorii, presiuni și amenințări :

  • podețe umplute pe afluenții pârâului Apa-Lină care alimentează aria respectivă. Pentru restabilirea regimului hidric optim aceste podețe trebuie curățate și întreținute (subactivitatea 3.2);
  • invadarea vegetației lemnoase, a speciilor de Salix cinerea, Salix caprea, Betula pubescens. Aceste specii din cauza aniilor secetoase din trecut au început să invadeze cât mai tare, ocupând o suprafață de 1.012 ha din turbăria. Necesită subactivitatea 4.1;
  • invadarea vegetației ierboase, a speciilor de Juncus tennuis, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Juncus conglomeratus, Nardus stricta, Veratrum album, Vicia cracca. La marginile habitatului 7140 din cauza secetelor și cumularea cantităților de biomasă a început invadarea speciilor necaracteristice, care necesită intervenții pe o suprafață de 2 ha (subactivitatea 4.2);
  • cumularea cantității de biomasă care contribuie la creșterea gradului de mineralizare și eutrofizare a turbăriei. Necesită intervenții respectiv cosire pe o suprafață de 4.5 ha (subactivitatea 6.1);
  • s-a constatat dispariția speciilor caracteristice ale habitatului 7140, drept pentru care necesită intervenția pin subactivitatea 5.2.


Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024